http://bip.gov.pl
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Wersja archiwalna
Informacja o wynikach konkursu na stanowiska dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest samorząd Miasta Malborka

Informacja o wynikach konkursu na stanowiska dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest samorząd Miasta Malborka.

Po przeprowadzeniu procedury konkursowej komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Miasta Malborka w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych zarekomendowały niżej wymienione osoby, jako kandydatów na dyrektorów:

1. Wioletta Czapla - kandydat na dyrektora Przedszkola Nr 2
2. Elżbieta Skuza – Preuss – kandydat na dyrektora Przedszkola Nr 8
3. Wiesława Wiedemann- kandydat na dyrektora Przedszkola Nr 13 Integracyjnego
4. Mirosław Boniecki - kandydat na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika
5. Sławomir Kempa - kandydat na dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana III Sobieskiego
6. Stanisława Kowalska - kandydat na dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi
7. Dariusz Rowiński - kandydat na dyrektora Gimnazjum Nr 3 im. Stefana Batorego.

Komisja nie wyłoniła żadnego kandydata na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, ponieważ osoby (dwie), które zgłosiły swoją kandydaturę nie spełniały wymogów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.


Burmistrz Miasta Malborka
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

Przedszkola Nr 2 w Malborku, ul. Zieleniecka 15;
Przedszkola Nr 8 w Malborku, ul. Mickiewicza 40;
Przedszkola Nr 13 w Malborku, ul. 17 Marca 16;
Szkoły Podstawowej Nr 8 w Malborku, ul. Gen. De Gaulle´a 91;
Gimnazjum Nr 1 w Malborku, ul. Żeromskiego 45;
Gimnazjum Nr 2 w Malborku, Al. Wojska Polskiego 479;
Gimnazjum Nr 3 w Malborku, ul. Wybickiego 32;
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Malborku, ul. Żeromskiego 45.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu MENiS z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826, z późn. zm.):

   1.  Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:
      a. posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub  
          wykształcenie wyższe zawodowe, oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
          nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce,
      b. ukończył studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
          kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w
          sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
      c. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
          pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
      d. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co
          najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku
          nauczyciela akademickiego również pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 
          czterech lat pracy w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed 
          przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę  
          dorobku zawodowego,
      e. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
          wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
      f. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26
          stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 
          oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
      g. nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko
          niemu postępowanie karne,
      h. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
          publicznymi, o których mowa w art. 31, ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  
          o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r.     
          Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

   2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym 
       kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium
       oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych 
       oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku
       świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
       zawodowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) spełniający wymagania
       określone w pkt 1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo
       pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

   3. Osoba niebędąca nauczycielem, która:
      a) ukończyła studia wyższe magisterskie, a w przypadku stanowiska dyrektora Szkolnego 
          Schroniska Młodzieżowego – ukończyła studia wyższe,
      b) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,
      c) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi
          kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki,
      d) spełnia wymagania określone w pkt 1 lit. b i e-h.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
   1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju
       szkoły lub placówki,
   2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
       o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w
       przypadku nauczyciela akademickiego;
   3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty
       potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej
       nauczycielem;
   4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie
       wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku
       osoby nie będącej nauczycielem;
   5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu
       zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu
       zarządzania oświatą;
   6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
       Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba
       zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych
       typach szkół i placówek;
   7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 
       na stanowisku kierowniczym;
   8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
       ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr
       97, poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
       dyscyplinarne;
   9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie
       toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
       związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1
       pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
       finansów publicznych (Dz.U. z  2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);
 11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
       zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 
      2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko
      dyrektora.
 
III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem "Konkurs” (z podaniem nazwy placówki), w terminie do dnia 7 maja 2007 roku, w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pokój Nr 13 lub przesłać na adres:
Urząd Miasta Malborka, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Malborka.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Ilość odwiedzin4667
Osoba wprowadzającaMaciej Gadowski
Osoba wprowadzająca
Kontakt: 55 629 04 20
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Lewandowski
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Data utworzenia2008-11-19
Data ukazania się2008-11-19
Ostatnia zmiana2007-06-27
Data przeniesienia do archiwum2008-12-09
Pokaż rejestr zmian


Urząd Miasta w Malborku
Pl. Słowiański 5
Tel. (55) 629 04 00
fax (55) 647 33 24


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...