http://bip.gov.pl
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Uchwała Nr 172/XXIII/04 w sprawie zasad zlecania zadań, udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.


Uchwała Nr 172/XXIII/04
Rady Miasta Malborka
z dnia 27 maja 2004 r.
w sprawie zasad zlecania zadań, udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 118 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miasta Malborka
uchwala, co następuje:
§ 1
1. Uchwala się tryb postępowania dotyczący zasad zlecania przez Gminę Miejską Malbork zadań, udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego – stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,
3. Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego – stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.
4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania – stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malborka.
§ 3
Traci moc uchwała Nr 389/XLVII/02 Rady Miasta Malborka z dnia 20 czerwca 2002 roku.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Woźny
 
UZASADNIENIE
24 kwietnia 2003 roku Sejm RP uchwalił dwie istotne dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i polskiej demokracji ustawy:
1. ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. ustawę przepisy wprowadzające do w/w ustawy, w których znalazły się uregulowania obligujące organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do dostosowania swoich aktów prawa miejscowego do wymogów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego wynikających z tych ustaw.
Jednakże zapis art. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w związku z ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie umożliwił zastosowanie dotychczasowych przepisów dotowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów  do dnia 01 czerwca 2004 roku. Dlatego też na podstawie Uchwały Nr 389/XLVII/02 Rady Miasta Malborka z dnia 20 czerwca 2002 roku dokonano, po uchwaleniu budżetu miasta, podziału środków finansowych na rok 2004 dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów.
Treść przedstawionego Radzie projektu uchwały w sprawie zasad zlecania zadań, udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przekazano w celu konsultacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego.
 
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 172/XXIII/04
Rady Miasta Malborka
z dnia 27 maja 2004 r.
 
 
 
TRYB POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCY ZASAD ZLECANIA PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MALBORK ZADAŃ, UDZIELANIA DOTACJI, SPOSOBU JEJ ROZLICZANIA ORAZ SPOSOBU KONTROLI WYKONYWANIA
ZLECONEGO ZADANIA
 
 
§ 1
 
1.      O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U Nr 96, poz. 873) działające w sferze zadań publicznych, które realizują zadania Gminy Miejskiej Malbork.
2.      Zlecanie realizacji zadań publicznych, o których mowa w ust. 1 może nastąpić w formie:
a)      powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b)     wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3.      Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych następuje po ogłoszeniu przez Burmistrza Miasta Malborka otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie.
4.      Informacje o konkursie ogłasza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Malborka, w lokalnej prasie oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu.
5.      Celem konkursu jest dokonanie wyboru najlepszych ofert z zakresu realizacji zadań publicznych.
 
 
§ 2
 
Dotacja nie może zostać udzielona na:
a)       prowadzenie działalności gospodarczej ubiegającego się podmiotu,
b)      zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie jest integralna częścią zgłoszonego projektu,
c)      pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotu.
 
 
 
§ 3
 
1.      Podmioty ubiegające się o przyznanie środków finansowych z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych składają w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Malborka ofertę sporządzoną według wzorów stanowiących załączniki Nr 2, 3, 4 do uchwały z następującymi załącznikami:
 
a)       aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia), poświadczony za zgodność z oryginałem,
b)      aktualny statut poświadczony za zgodność z oryginałem,
c)      sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok; w przypadku krótszej działalności za miniony okres,
d)      oświadczenie podmiotu dotyczące nieosiągania zysku z realizacji oferowanego zadania,
e)      oświadczenie, że zadanie zostanie wykonane zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 
2.     W przypadku, gdy podmiot ubiega się o dotację na realizację więcej niż jednego zadania do drugiej i kolejnej oferty nie dołącza się dokumentów wymienionych w ust. 1 lit a, b, c.
 
3.     Oferty składa się w terminie do dnia 31 października roku kalendarzowego poprzedzającego nowy rok budżetowy.
 
4.     Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę.
 
 
§ 4
 
Oferta powinna zawierać:
a)       szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b)      termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c)      kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania,
d)      informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w okresie, którego dotyczy zadanie,
e)      informacje o posiadanych zasobach finansowych, rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
f)       deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 
 
 
§ 5
 
1.     W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz Miasta Malborka powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową zwaną dalej „komisją”, której skład osobowy określi w tym zarządzeniu.
2.     Komisja, o której mowa w ust. 1 sprawdza oferty pod względem formalnym i przekazuje je do zaopiniowania merytorycznym Komisjom Rady Miasta Malborka.
3.     Pracami komisji kieruje Przewodniczący.
4.     Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół.
5.     Członek komisji konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w pracach komisji, w przypadku, gdy:
a)       oferentem jest jego krewny, małżonek bądź powinowaty do drugiego stopnia,
b)      osoba związana z nim z tytułu przysposobienia lub kurateli,
c)      osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,
d)      osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,
e)       jest członkiem organizacji pozarządowej.
 
 
§ 6
 
1.     Konkurs ofert rozpoczyna się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu i trwa do czasu rozstrzygnięcia.
2.     Konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty.
3.     W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 2 ogłasza się nowy konkurs.
4.     W przypadku zgłoszenia do konkursu tylko jednej oferty udzielający zamówienia może przyjąć tę ofertę, jeżeli komisja konkursowa stwierdzi, że spełnia ona wymagania określone w § 3 i 4.
 
 
§ 7
 
1.     Komisja przy rozpatrywaniu ofert ocenia:
a)       możliwość realizacji zadania przez podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
b)      przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w szczególności w odniesieniu do zakresu rzeczowego,
c)      uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d)      merytoryczną wartość projektu,
e)      wymierne korzyści dla mieszkańców gminy Miejskiej Malbork,
f)       dotychczasowe dokonania oferenta,
g)      dotychczasową współpracę z samorządem i innymi organizacjami,
h)      zgodność celów projektu z celami statutowymi oferenta.
2.     Komisja może również uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia przez podmiot dodatkowych dokumentów, informacji w terminie określonym przez komisję.
3.     Otwarcie ofert przez komisję odbywa się na posiedzeniu w obecności oferentów.
4.     Ocena formalna złożonych do konkursu ofert odbywa się na posiedzeniu zamkniętym bez udziału oferentów.
5.     Po dokonaniu wyboru członkowie komisji sporządzają listy podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację zadania publicznego.
 
 
§ 8
 
Przewodniczący komisji przekazuje Burmistrzowi Miasta protokół komisji wraz z dokumentacją konkursową.
 
 
§ 9
 
Komisja w terminie 3 dni od zakończenia procedury konkursowej zawiadamia na piśmie wszystkich oferentów o wynikach konkursu.
 
 
§ 10
 
1.     W toku prowadzonego postępowania konkursowego oferent ma prawo do złożenia skargi.
2.     Skargę, o której mowa w ust. 1 składa się do Przewodniczącego komisji konkursowej.
3.     Do czasu rozstrzygnięcia skargi procedura konkursowa zostaje zawieszona.
4.     Skarga rozpatrywana jest w terminie 3 dni od daty jej złożenia.
5.     Komisja konkursowa niezwłocznie informuje Burmistrza i pozostałych oferentów o wniesieniu, a następnie rozpatrzeniu bądź nierozpatrzeniu skargi.
 
 
§ 11
 
1.     Oferent może w terminie 3 dni od dnia zakończenia konkursu złożyć do Burmistrza Miasta Malborka umotywowany protest.
2.     Wniesienie protestu jest dopuszczalne przed zawarciem umowy.
3.     Burmistrz rozpatruje złożony protest w terminie 3 dni od daty jego złożenia oraz informuje o tym fakcie pozostałych oferentów.
4.     W przypadku uwzględnienia protestu Burmistrz Miasta Malborka powtarza konkurs.
 
 
§ 12
 
Decyzja w sprawie wyboru zadania i udzielenia dotacji, zawarcie umowy w oparciu o przedłożone wnioski, opinie podejmowana jest w ciągu 30 dni od dnia uchwalenia przez Radę Miasta Malborka budżetu Miasta.
 
§ 13
 
1.     Rozliczanie dotacji następuje w terminie określonym w umowie.
2.     Sprawozdanie winno być sporządzone według wzorów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia           29 października 2003 roku (Dz. U. Nr 193, poz. 1891),
3.     Kierownicy merytorycznych referatów sprawdzają rozliczenie i stwierdzają jego prawidłowość, a następnie przekazują informacje o prawidłowości rozliczenia Skarbnikowi Miasta.
4.     W przypadku nieprawidłowego rozliczenia projektu podmiotom nie przysługuje prawo uzyskania dotacji w przyszłym roku, choćby złożyły one najlepsze projekty.
5.     Rozliczanie dotacji ma charakter jawny.
 
 
§ 14
 
1.     Burmistrz Miasta Malborka sprawuje kontrolę nad prawidłową realizacją zadania i wykorzystaniem środków publicznych przeznaczonych na dotacje.
2.     Kontrola wykonania zadania dotyczy w szczególności:
a)       terminowości wykonania zadania,
b)      kompletności wykonania zakresu rzeczowego,
c)      zakresu i celowości poniesionych wydatków,
d)      wielkości środków własnych i pozyskanych z innych źródeł przez podmiot na realizację zadania,
e)      rozliczania dotacji.
3.     Podmiot, któremu przyznano dotację zobowiązany jest do poddania się kontroli w zakresie objętym umową oraz udostępnienia wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących zleconego zadania.
4.     Burmistrz Miasta Malborka przedstawi Radzie Miasta roczne sprawozdanie z realizacji zadań, na które udzielono dotacji z budżetu Miasta podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego.
5.     Rada Miasta Malborka corocznie w terminie do 30 czerwca uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 172/XXIII/04
Rady Miasta Malborka
Z dnia 27 maja 2004 r.
 
..........................................................                           ..................................................
(pieczęć organizacji pozarządowej*                                                         (data i miejsce złożenia oferty)
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej)        
 
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
.................................................................................................
(nazwa zadania)
 
w okresie od ............ do ............
W FORMIE
POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*
 
PRZEZ
.....................................
(nazwa organu zlecającego)
 
WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE .................

I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*

1) pełna nazwa ..................................................................................................................
2) forma prawna ...............................................................................................................
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze ......................................
4) NIP ..................................................REGON .............................................................
5) data wpisu lub rejestracji ...............................................................................................
6) inne dane ewidencyjne ..................................................................................................
7) dokładny adres: miejscowość....................................... ul. .............................................
     gmia..................................         powiat ....................................
     województwo .............................................
8) tel. ......................................................    fax ...................................................................
  e-mail:............................................................    http:// ..............................................................................
9) nazwa banku i numer rachunku ........................................................................................
   ........................................................................................................................................
10) nazwiska i imiona oraz funkcje*/ stanowiska* osób statutowo upoważnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej*/podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*/ w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostkiorganizacyjnej */(zawierania umów)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11) nazwa, adres i telefon kontaktowy placówki bezpośrednio wykonującej zadanie, na które organizacja ubiega się o uzyskanie dotacji
......................................................................................................................................................................
12) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) ..........................................................................................................................
13) cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):


 

 
14) zakres prowadzonej działalności statutowej:

 a) działalność nieodpłatna

b) działalność odpłatna
 
15) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej


 

 
II. Opis zadania
1. Nazwa zadania


 

2. Miejsce wykonywania zadania


 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania


 

 
4. Cel zadania oraz rodzaj działań przy realizacji zadania


 

 
5. Deklaracja pobierania lub niepobierania wynagrodzenia od beneficjentów*/adresatów*


 

 
6. Opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania


 

 
7. Liczbowe określenia skali działań podejmowanych przy realizacji zadania (należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba podopiecznych, liczba indywidualnych świadczeń udzielonych tygodniowo/miesięcznie)


 

 
8. Zakładane rezultaty realizacji zadania


 

 
III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
Całkowity koszt (w zł):              [    ]
            w tym wnioskowana wielkość dotacji (w zł):                [    ]
            w tym wielkość środków własnych (w zł):                    [    ]
Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp.

Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji
Koszt
(w zł)
W tym z
wnioskowanej
dotacji (w zł)
W tym ze
środków
własnych
(w zł)*
Ogółem
 
 
 
 
 
 
 
Kosztorys ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania


%
 

Wnioskowana kwota dotacji
 
Środki własne
 
Wpłaty i opłaty uczestników projektu - z jakiego tytułu?
 
Sponsorzy publiczni - podać nazwę. Na jakiej podstawie przyznali lub
zapewnili środki finansowe?
 
Sponsorzy prywatni - podać nazwę. Na jakiej podstawie przyznali lub
zapewnili środki finansowe?
 
Ogółem
100%
 
Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Pozafinansowy wkład własny w realizację zadania (np. świadczenia wolontariuszy)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej)


 

 
2. Posiadane zasoby kadrowe - konieczne z punktu widzenia realizacji zadania

Ogólna liczba osób pracujących przy realizacji zadania (w przeliczeniu na pełne etaty): [         ],

w tym wolontariusze (w przeliczeniu na pełne etaty): [        ]
Inne informacje o zasobach kadrowych, w tym o kwalifikacjach osób zatrudnionych przy realizacji zadania oraz o kwalifikacjach wolontariuszy
 
3. Posiadane rodzaje zasobów rzeczowych [lokalowe, sprzętowe - wraz z informacją o stanie technicznym, inne] - ważne z punktu widzenia realizacji zadania


 

4. Koszty korzystania z zasobów, o których mowa w pkt 3 [z podziałem na rodzaje zasobów]


 

 
5. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju

6. Informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną


 

 
7. Dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności statutowej naszej organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,
2) proponowane zadanie jest zadaniem z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt ........ ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia ...............................,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
...................................................................................
...................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/
podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty
   wystawienia).
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.
3. ........................................................................................
4. ........................................................................................
5. ........................................................................................
Poświadczenie złożenia oferty


 

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
 


 

 
_______________
* Niepotrzebne skreślić.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 172/XXIII/04
z dnia 27 maja 2004 r.
UMOWA NR ..................
zawarta w dniu ............................... r.
w ...................................,
pomiędzy
........................................................., z siedzibą w ................................................, zwanym dalej "Zleceniodawcą", reprezentowanym przez .........................................................................
a
.......................................................................................................................................................
organizacją pozarządową*/podmiotem*/jednostką organizacyjną* z siedzibą w .......................
......................................................................, zwaną dalej "Zleceniobiorcą", reprezentowaną przez: ............................................................................................................................................
§ 1. 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) realizację zadania publicznego, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu................., stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej umowie.
   2. Niniejsza umowa jest, w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy powołanej w ust. 1, umową o powierzenie zadania*/ o wsparcie realizacji zadania*.
§ 2. 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości ....................... (słownie)............................................ złotych.
   2.Przyznane środki finansowe w wysokości ......................................(słownie)........................
.......................................................................................................................................................
złotych zostaną przekazane na specjalnie w tym celu wyodrębniony rachunek bankowy Zleceniobiorcy przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania nr rachunku..................................................................................................................................:
a) w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy* lub
b) w następujący sposób:*
I transza w wysokości ...............................słownie .............................................................
       do dnia ............................
II transza w wysokości .............................. słownie ............................................................
       do dnia ............................
III transza w wysokości ............................ słownie .............................................................
       do dnia ............................
IV transza w wysokości ............................ słownie .............................................................
       do dnia ............................
  
                                                            § 3. 
    1. Termin wykonania zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia......................................
   2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
                                               § 4. 
Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania.
                                               § 5. 
Zleceniobiorca upoważnia.................................................................................
                                                                       (nazwa podwykonawcy oraz siedziba)
do bezpośredniego wykonywania następującej części zadania:............................................  .  
..............................................................................................................................................
(określenie części zadania)
                                                § 6. 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania.
                                               § 7.     
1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych.
   2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Zleceniodawcy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
 3. Zleceniodawca może żądać częściowych, miesięcznych*/ kwartalnych* sprawozdań z wykonywania zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891). Sprawozdanie powinno zostać dostarczone w terminie......................... dni.
                                               
        § 8.1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia wymienionego w § 7 ust.3.
   2. W przypadku umów o powierzenie*/wsparcie* wykonania zadania, zawartych na okres dłuższy niż rok sprawozdanie częściowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę na formularzu przekazanym przez Zleceniodawcę i dostarczone w terminie 30 dni po upływie roku budżetowego.
§ 9. Przyznane środki finansowe, określone w § 2 ust. 1, Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać do dnia ......... Środki finansowe niewykorzystane do tego terminu Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić w terminie do dnia ................... na rachunek bankowy Zleceniodawcy nr .......................
§ 10. Do zamówień na dostawy oraz usługi i roboty budowlane opłacanych ze środków pochodzących z dotacji Zleceniobiorca stosuje przepisy o zamówieniach publicznych.
§ 11. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.
§ 12. W przypadku rozwiązania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole.
§ 13. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. Rozwiązując umowę, Zleceniodawca określi kwotę dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.
§ 14. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania, o którym mowa w § 8 ust. 1.
§ 15. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zm.). Zleceniobiorca oświadcza, że znane są mu obowiązki wynikające z przepisów prawa, w szczególności ustawy powołanej w § 1 ust.1.
§ 17. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Zleceniodawcy, sądu powszechnego.
§ 18. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
   
Zleceniobiorca:                                                           Zleceniodawca:
.....................................................                                         ...................................................
___________________
* Niepotrzebne skreślić.
ZAŁĄCZNIKI:
1)      oferta realizacji zadania publicznego złożona według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,
2)      harmonogram realizacji zadania,
3)      oświadczenie Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.

 
 

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 172/XXIII/04
Rady Miasta Malborka
z  dnia 27 maja 2004 r.
SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1
z wykonania zadania publicznego
.........................................................................................
(nazwa zadania)
w okresie od ............................... do ...........................,
określonego w umowie nr ..................................
zawartej w dniu ................................., pomiędzy
...................................................................  a  .............................................................................
      (nazwa organu zlecającego)                                   (nazwa organizacji pozarządowej*/podmiotu*/
      jednostki organizacyjnej*)
Data złożenia sprawozdania: .................................

Część I. Informacje ogólne

1. W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane

2. Opis wykonania zadania (działań lub efektów zawartych w ofercie organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostkiorganizacyjnej* i w umowie)2

3. Informacje o beneficjentach*/adresatach* zadania (liczebność, charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji zadania cechy, np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status materialny)

4. Wymierne rezultaty realizacji zadania (odpowiednio do oferty organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

5. Rola partnerów w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej)

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

A. Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym (w zł)                [  ],
w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji (w zł)              [  ],
w tym środki własne (w porównaniu z ofertą)                  [ ( ) ]
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

 Lp.

Rodzaj
kosztów i
sposób ich
kalkulacji
Całość zadania
Poprzednie okresy
sprawozdawcze
(narastająco)
Bieżący okres
sprawozdawczy
koszt
całkowity
w tym z
dotacji
koszt
całkowity
w tym z
dotacji
koszt
całkowity
w tym z
dotacji
Łącznie
2. Kosztorys ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania

Całość zadania
Poprzednie okresy
sprawozdawcze
(narastająco)
Bieżący okres
sprawozdawczy

%

%

%
Koszty pokryte z dotacji
Środki własne
Wpłaty i opłaty uczestników
projektu - z jakiego tytułu?
Sponsorzy publiczni -podać
nazwę. Na jakiej podstawie?
Sponsorzy prywatni -podać
nazwę. Na podstawie jakiego
stosunku prawnego?
Ogółem:
100%
100%
100%
Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
B. Zestawienie faktur (rachunków)3

Lp.

Numer dokumentu księgowego
Numer pozycji kosztorysu
Data
Nazwa wydatku
Kwota (zł.0
W tym ze środków pochodzących z dotacji (zł.)
 
 
 
 
 
 
 
Łącznie
 
 
C. Podsumowanie realizacji budżetu
Kwota dotacji określona w umowie    [  ]
Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji [  ]
Dotychczas poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji [  ]
Uwagi dotyczące wzajemnych zobowiązań4
 

Część III. Dodatkowe informacje

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Załączniki:5
1. .............................................................................................
2. .............................................................................................
3. .............................................................................................
4. .............................................................................................
5. .............................................................................................
Oświadczam(-my), że:
1)      od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*,
2)      wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3)      zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
(pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
 
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji
pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

_____________
* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła listem poleconym w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.
1 Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
2 Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.
3 Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jego wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części pokryta ona została z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) opłaconych z otrzymanej dotacji powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji. Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
4 Wielkość kolejnej transzy dotacji lub ewentualna kwota podlegająca zwrotowi na rzecz organu zlecającego po zakończeniu zadania.
5 Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).

 

Ilość odwiedzin1271
Osoba wprowadzającaGrzegorz Koniszewski
Osoba wprowadzająca
Kontakt: 55 629 04 03
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęPrzemysław Zbróg
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Data utworzenia2008-11-20
Data ukazania się2008-11-20
Ostatnia zmiana2010-05-06
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miasta w Malborku
Pl. Słowiański 5
Tel. (55) 629 04 00
fax (55) 647 33 24


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...